Tüm Hakları Saklıdır. © 2014 - KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği
Adres: No:47 II Selim Cad. Köşklü Çiftlik - Lefkoşa
Telefon: +90 392 229 1903     Mobil: +90 542 859 1903
e-Mail: info@kktcbjk.com
Beşiktaşlı olmak zordur. Göğsüne işlenmiş armadaki ay-yıldızı taşıyabilecek yürek ister. Beşiktaşlı olmak, bir stadyum dolusu insanla birlikte, en yüksek desibelde ilan-ı aşk etmektir. Beşiktaşlı olmak, futbolcunun sırtındaki isme değil, formasındaki tere alkış tutmaktır. Beşiktaşlı olmak, sevinmek için sevmek değil, Baba Hakkı’yla, Şeref Bey’le, Süleyman Seba’yla övünmektir. Beşiktaşlı olmak, Atasından devraldığı servete, gece gündüz çalışarak değer katmak ve gelecek nesillere emanet etmektir. Siyahınla, beyazınla gurur duy Beşiktaşlı!

GURURLAN! TÜRKİYE’NİN İLK AKILLI STADI BEŞİKTAŞ’IN.
KOMBİNENİ AL, GURURLAN!
DERNEĞİN AMAÇLARI
 • KKTC’de yaşayan, Beşiktaş taraftarları arasında sosyal münasebet tesis ederek geliştirmek.
 • KKTC’de yaşayan Beşiktaş taraftarları ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü arasında münasebet tesis ederek geliştirmek.
 • KKTC’de Beşiktaş Jimnastik Kulübü taraftarlarını desteklemek ve teşvik etmek.
 • KKTC’de yaşayan Beşiktaş taraftarlarının BJK nezdinde temsil edilmelerini sağlamak.
 • Türkiye’de ve dünyadaki diğer Beşiktaş Kulübü Dernekleri ile münasebetler kurmak ve geliştirmek.
 • Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için uygun görülecek tesis veya tesisler kurmak ve bu gibi tesisleri satın almak.
 • Aynı amacı taşıyan yurt içindeki ve yurt dışındaki taraftar derneklerinin oluşturdukları birliklere üye olmak.
 • KKTC’de her dalda sporcu yetiştirilmesi için faaliyette bulunmak veya bu doğrultuda faaliyeti olan kuruluşlara veya derneklere veya bu amaçlara kurslar ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek.
 • Uygun gördüğü branşlarda yarışmacı sporcular yetiştirmek.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
 • Bora Şen (Başkan)
 • Ali Çırakoğlu (Başkan Yardımcısı)
 • Hasan Günseren (Genel Sekreter)
 • İlker Yatman (Sayman)
 • Kayhan Taşkan (Faal Üye)
 • Ozan Ersoy (Faal Üye)
 • Sertaç Karaosmanoğlu (Faal Üye)
 • Erfem Günsay (Yedek Üye)
 • Ali Ecesoy (Yedek Üye)
 • Erge Günser (Yedek Üye)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Beşiktaş Taraftarları Derneği Tüzüğü (K.K.T.C. BJK)
MADDE 1:  DERNEĞİN ADI
Derneğin adı "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Beşiktaş Taraftarları Derneği'dir."  Kısa adı "K.K.T.C. BJK" 'dir.

MADDE 2:  DERNEĞİN ADRESİ
Derneğin kayıtlı adresi II. Selim Caddesi No:47 Köşklüçiftlik Lefkoşa'dır.  Derneğin işleri için toplantılar bu adreste yapılacak ve bütün haberleşme ve ihbarnameler oraya gönderilecektir.

MADDE 3:  DERNEĞİN LOKALİ VE TANIMI
Dernek lokali açılacak ve Dernek lokaline Dernek üyesi olamayanlar, devam edemeyecektir.  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Beşiktaş Taraftarları, arasında sosyal ilişkiler kurmayı ve geliştirmeyi, bu taraftarlar ile BJK ile ve diğer Beşiktaş taraftarları arasında münasebet tesis edip geliştirmeyi amaçlayan bir sivil toplum örgütüdür.  Dernek kısaca K.K.T.C. BJK olarak anılacaktır.

MADDE 4:  DERNEĞİN NİTELİĞİ VE STATÜSÜ
Dernek, siyasi veya kar amacı güden bir kuruluş olmayıp, hiçbir siyasi partiye bağlanamaz.

MADDE 5:  DERNEĞİN AMAÇLARI
a.    K.K.T.C.'de yaşayan, Beşiktaş taraftarları arasında sosyal münasebet tesis ederek geliştirmek.
b.    K.K.T.C.'de yaşayan Beşiktaş taraftarları ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü arasında münasebet tesis ederek geliştirmek.
c.    K.K.T.C.'de Beşiktaş Jimnastik Kulübü taraftarlarını desteklemek ve teşvik etmek.
d.    K.K.T.C.'de yaşayan Beşiktaş taraftarlarının BJK nezdinde temsil edilmelerini sağlamak.
e.    Türkiye'de ve dünyadaki diğer Beşiktaş Kulübü Dernekleri ile münasebetler kurmak ve geliştirmek.
f.    Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için uygun görülecek tesis veya tesisler kurmak ve bu gibi tesisleri satın almak.
g.    Aynı amacı taşıyan yurt içindeki ve yurt dışındaki taraftar derneklerinin oluşturdukları birliklere üye olmak.
h.    K.K.T.C.'de her dalda sporcu yetiştirilmesi için faaliyette bulunmak veya bu doğrultuda faaliyeti bulunan kuruluşlara veya derneklere veya bu amaçlara kurslar ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek.
i.    Uygun gördüğü branşlarda yarışmacı sporcular yetiştirmek.  Gerekirse, ekip kurmak ve ilgili federasyonlara üye olmak.
j.    Amaçlara uygun olarak bölge temsilciliklerine kaynak aktarımı.

MADDE 6:  DERNEĞİN FAALİYETLERİ
Dernek, amaçlarına varmak ve ilkelerini hayata geçirmek için aşağıda belirtilen faaliyetleri yapar.
a.    Konferans, panel, seminer, sempozyum ve benzeri etkinlikler yapmak.
b.    Sportif, eğitim çalışmaları düzenlemek.
c.    Toplantı ve geziler düzenlemek, gerektiğinde bu amaçla kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
d.    Araştırmalar, anketler yapmak ve projeler üretmek.
e.    Broşür, gazete, dergi ve benzeri yayınlar çıkarmak.
f.    Türkiye'de ve dünyadaki diğer Beşiktaş Taraftar Dernekleri ile benzeri faaliyetlerde iş birliği yapmak ve ortak projeler üretmek.
g.    Uygun gördüğü branşlarda sporcular yetiştirmek, gerekirse yarışmacı ekipler kurmak ilgili federasyonlara üye olmak.

MADDE 7:  DİĞER ÖRGÜTLERLE İŞ BİRLİĞİ
Dernek, tüzüğünde belirtilen amaçlarla ilkeleri gerçekleştirmek için ülke içinde ve dışındaki kurum, dernek veya birlikler ile iş birliği yapar.

MADDE 8:  DERNEĞİN KURUCULARI
Dernek, tüzüğünün bu maddesinde belirtilen ve derneğin adını, amaç ve görevlerini saptayarak derneği hukuken ve fiilen kurmuş olanlardır.  Dernek kurucuları tüzük EK:1'de belirtilmiştir.

MADDE 9:  DERNEĞE ÜYE OLMAK
Derneğin amaçlarını benimseyen ve tüzükte belirlenen amaçların gerçekleşmesi için istekli olan, 18 yaşını doldurmuş her K.K.T.C. yurttaşı derneğe üye olabilir.

Derneğin 4 (Dört) türlü üyesi vardır.
a.    Asli Üye
b.    Aday Üye
c.    Onur Üyesi
d.    Konuk Üye

a.    Asli Üye:  Asil üye K.K.T.C. yurttaşı olacaktır.  Asli üye olarak kaydını yaptıran, aidatlarını aksatmadan ödeyen ve tüzük hükümlerine uymayı taahhüt eden kişilerdir.  İlk genel kuruldan sonra geriye dönük aidat borcu bulunmayan, yönetim kurulunca asli üyelikleri onaylanan ve asgari 6 (Altı) aylık üye asli üyelerin genel kurul toplantılarına katılıp dernek organlarını seçme ve seçilme hakları vardır.
b.    Aday Üye:  Aday üye K.K.T.C. yurttaşı olacaktır.  Derneğe aday üye olarak kaydını yaptıranlardır.  Aday üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur.
c.    Onur Üyesi:  Onur üye K.K.T.C. yurttaşı olacaktır.  Derneğe maddi veya manevi değeri olan yardımlarda bulunanlar, dernek amaçlarının gerçekleşmesine destek sağlayanlar, yasa ve tüzüklerin konmasına gayret gösterenler, derneğin sorunlarının giderilmesine etkin katkısı olanlar yönetim kurulu kararı ile onur üyeliğe alınabilirler.  Onur üyeleri, yönetim kurulunun 3 (Üç) üyesinin teklifi ve yönetim kurulunun oy birliği ile vereceği kararla bu sıfatı kazanmış olurlar.  Onur üyeleri oy kullanamazlar.  Bu gibi kişilere dernek tarafından onur belgesi, şilt veya plaketler verilir.
d.    Konuk Üye:  K.K.T.C. yurttaşı olmayıp, geçici görev ve ikamet, oturma ve/veya çalışma izni ile bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ve/veya üçüncü ülke vatandaşlarından Beşiktaş taraftarı veya sempatizanı kişiler, konuk üye forumlarını doldurmak kaydı ve dernek yönetim kurulunun onayı ile "Konuk Üye" olabilirler.  Aidat ve kayıt ücreti ödemezler.  Seçme ve seçilme haklarına sahip değildirler.  Yönetim kurulunca uygun görülecek etkinliklerde görevlendirilebilirler.  Tamamen gönüllülük esasına bağlı olarak, ancak makbuz karşılığı derneğe bağış yapabilirler.

MADDE 10:  ÜYE KAYDI
a.    Derneğe Giriş:  Derneğe üye olmak isteyenler için en az iki dernek üyesinin onayladığı kişiler derneğin üye müracaat formunu doldururlar.  Yönetim kurulu, üyelik müracaatlarını değerlendirir ve verilen bilgilerin doğru olduğuna kanaat getirirse kabul eder veya bilgilerin doğru olmadığına kanaat getirirse ret eder.
Yönetim kurulunca, üyelik talepleri kabul edilmeyenler bunun genel kurulda yeniden incelenmesini isteyebilirler.  Genel kurulun bu konuda üye tam sayısının salt çoğunluk ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.
b.    Yönetim kurulu uygun gördüğü takdirde yapılan üyelik müracaatlarında müracaatçının Aday Üye olarak kaydına karar verebilir ve müracaatçı da bunu kabul ettiği takdirde Aday Üye olarak kaydı yapılır.
c.    Asli Üye ve Aday Üye kayıtları esnasında 50 TL. (Elli Türk Lirası) kayıt ücreti alınır.

MADDE 11:  DERNEKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
A.    Asli üyenin en az 1 (Bir) ay önceden yazılı istifasını vermesi.
B.    Asli üyenin: 
a.    Derneğin amaçlarına aykırı hareketlerde bulunması, derneğin manevi şahsiyetine ve amaçlarına ters düşmesi, uyum ve düzeni bozmaya çalışması, kanunen medeni haklarının alınması veya yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkûm olması,
b.    Dernek organlarında görevli olup bu organların çağrılarına cevap vermekten veya verilen görevleri yapmaktan kaçınması,
c.    Dernek organlarının toplantılarına makul mazeret göstermeksizin 3 (Üç) kez üst üste katılmaması,
d.    Asli üyelik aidatını en son bilinen adresinde gönderilen yazılı uyarıya rağmen 1 (Bir) yıl süre ile ödememesi hallerinde yönetim kurulu kararı ile asli üyelikten çıkarılabilirler.  İstifalarının yazılı olarak geri alanlar yeniden asli üyeliğe geri alınabilirler.  Ancak aidatlarını ödememekten dolayı kaydı silinenler ödemedikleri aidat tutarı ile en az 1 (Bir) yıllık aidatı bir defada ödemek şartı ile yeniden üyeliğe alınabilirler.

MADDE 12:  DERNEK ÜYELERİNİN HAKLARI
a.    Derneğin tüm faaliyetlerinde eşit olarak yararlanırlar.
b.    Genel kurula katılmak, seçme ve seçilme hakkını kullanmak.
c.    Bu tüzükle kendisine verilen hakları kullanmak.

MADDE 13:  ÜYELİK AİDATLARI
Aylık aidat miktarı 20 TL. (Yirmi Türk Lirası)'dir.  Yönetim kurulu, yılda 1 (Bir) kez olmak üzere ve mevcut aidat miktarının iki katını aşmamak şartı ile aidat miktarını artırabilir.  Aidatını ödemeyen üyeler seçme ve seçilme haklarını kullanamaz.  Aidatlar makbuz karşılığında alınır.  Bütün makbuzlar sayman tarafından imzalanır.  Sayman, 2.000 TL. (İki Bin Türk Lirası) muadili dövizden fazla parayı bir haftayı aşkın süre tasarrufunda bulunduramaz ve derneğin banka hesabına yatırmakla mükelleftir.

MADDE 14:  TUTULACAK DEFTERLER
a.    Üye kayıt defteri
b.    Genel kurul ve yönetim kurulu karar defteri
c.    Gelir gider hesap defteri (Dernek saymanı tarafından tutulacaktır.)
d.    Gelen giden evrak defteri
e.    Misafir getiren üyelerin ve getirdikleri misafirlerin isimlerini gösterir defter

MADDE 15:  DERNEĞİN GELİRLERİ VE MAL VARLIĞI
Derneğin tüm gelir gideri ancak derneğin amaçları gerçekleştirilmesinde kullanılacaktır.  Hiçbir suret ve şekilde üyeler arasında kazanç paylaşımı olarak kullanılamaz.  Mal varlığı aşağıdakilerden oluşur.
a.    Üye aidatları.
b.    Ülke içi ve dışındaki kişi ve kuruluşlardan, kamu ve özel sektör kaynaklarından, yerli veya yabancı dernek, vakıf gibi sivil toplum örgütlerinden sağlanan ayni veya nakdi her türlü bağışlar.
c.    Çeşitli sosyal etkinliklerden sağlanan gelirler.
d.    Dergi, broşür, gazete gibi yayınların satılması süreti ile elde edilen gelirler.
e.    Yasaların uygun olarak kurulacak tesislerden sağlanacak gelirler.
f.    Dernek amaçları için yönetim kurulu kararı ile satılacak taşınır veya taşınmaz mallar.
g.    Ülke içindeki ve dışındaki kişi veya kuruluşlardan bağış yolu ile alınacak taşınır veya taşınmaz mallar.
h.    Dernek amaçları için yönetim kurulu ile alınacak borçlar.
i.    Lokal gelirleri.
Derneğin 2.000 TL. (İki Bin Türk Lirası)'yi aşan nakit parası bankada açılacak hesaba yatırılır.

MADDE 16:  DERNEĞİN ORGANLARI
Derneğin organları aşağıdaki gibidir.
A.    Genel Kurul
B.    Yönetim Kurulu
C.    Denetleme Kurulu
D.    Disiplin Kurulu
E.    Bölge Temsilciliği

A.    Genel Kurul:

Bölüm 1:  Oluşumu, genel kurul, derneğin asli üyelerinden oluşur ve her üyenin bir oy hakkı vardır.
Bölüm 2:  Toplanma yöntemleri, genel kurul toplantıları olağan veya olağanüstü olabilir.  Olağan toplantılar, yönetim kurulunun daveti ile yılda bir kez eylül ayı içerisinde ve yönetim kurulunun belirleyeceği bir gün ve yerde yapılır.  Olağanüstü toplantılar yönetim kurulu kararı ile veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin en az 5/1'nin çağrısı ile yapılır.  Denetleme kurulunun talebi veya üyelerin 5/1'nin isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu 1 (Bir) ay içerisinde olağanüstü toplantıya çağırır.  Yönetim kurulu bütçe, gelir, gider hesapları ile toplanma tarihi, yeri ve gündemini toplantı gününden en az 15 (On beş) gün önce tüm üyelere yazılı olarak bildirir.
Bölüm 3:  Toplantı yeter sayısı ve başkanlık divanı, genel kurulu toplantısını dernek başkanı (Yönetim kurulu başkanı) veya bulunmadığı halde yönetim kurulu başkan yardımcısı, o da yoksa en yaşlı üye açar ve yoklama yapılır.  Üye tam sayısının salt çoğunluğu hazır ise genel kurul teşekkül etmiş sayılır.  Belirlenen saatte genel kurulun yapılması için gerekli olan salt çoğunluğun sağlanamaması halinde toplantı bir saat ertelenir ve bir saatin sonunda hazır bulunan üyelerle toplantı yapılır.  Genel kurur kararları, Bölüm 5'te belirtilen nisaplarla alınır.  Genel kurulun düzenli bir şekilde yürütülebilmesi ve gerekli zabıtların tutulabilmesi için üyeler arasında bir başkan ve iki yazmandan oluşan bir başkanlık divanı seçilir.  Genel kurul toplantıları başkanlık divanı tarafından yürütülür.
Bölüm 4:  Görev ve yetkileri, genel kurul, derneğin en yüksek mercii olup yasaların kendisine verdiği ve bu tüzükle organlara verilmemiş olan yetkileri kullanır.  Genel kurul toplantılarında gündem belirlenmiş hususlar görüşülerek karara bağlanır.  Ancak üyelerin önerileri de genel kurul kararı ile gündeme eklenebilir.  Genel kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır.

a.    Tüzükte belirtilen amaçların ve ilkelerin gerçekleştirilmesi yönünde kararlar almak.
b.    Yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetleme kurulu üyelerini seçmek.
c.    Yönetim kurulu ve denetleme kurulu tarafından sunulan öneri görüşmek ve karara bağlamak.
d.    Üyeler tarafından müzakeresi talep edilir ve gündeme dahil edilen hususları karara bağlamak.
e.    Yönetim kurulundan gelen görüşleri ve raporları karara bağlamak.
f.    Tüzük değişiklik önerileri görüşmek ve karara bağlamak.
g.    Derneğin amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için yönetim kuruluna genel direktif ve yapılacak işler için yetki vermek.
h.    Derneğin fesih ve tasfiyesi hakkında karar vermek, tasfiye komisyonunu seçmek.
i.    Yönetim kurulunun yıllık çalışma raporunu aklamak.
j.    Mali raporu aklamak ve yıllık tahmini bütçeyi onaylamak.
k.    Derneğin temel amaçları doğrultusunda diğer kararları almak.

Bölüm 5:  Oy kullanma ve karar alma,
a.    Genel kurulda tüzük değişikliği ve derneğin dağılması dışındaki tüm kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
b.    Her üyenin 1 (Bir) oy hakkı vardır ve vekalet verme ile oy kullandırılamaz.  Oyların eşit olması halinde dernek başkanının oyu 2 (İki) oy sayılır.
c.    Tüzük değişikliği için üyelerin 2/3'ünün oyu, derneğin dağıtılması için toplantıya katılanların 3/4'ünün oyu aranır.
d.    Oy kullanma divan başkanı tarafından üyelerin isimlerinin okunması üzerine "Kabul" ve "Ret" sözcüklerinin birinden birini söylemek şeklinde yapılır ve verilen oylar yazmanlar tarafından kaydedilir.
e.    Genel kurul kararları ve görüşme tutanakları başkanlık divanı tarafından imzalanarak yönetim kurulu başkanına verilir.
f.    Genel kurulda alınan ve yasada bildirilmesi öngörülen kararlar yeni yönetim kurulu tarafından genel kurul toplantı tarihinden itibaren en geç 10 (On) gün içerisinde ilgili makamlara bildirilir.
g.    Alınan genel kurul karar tebliği;  alınan genel kurul kararları, resmi mercilere ve/veya ilgili kişilere yazılı olarak bildirileceği gibi, dernek ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.

B.    Yönetim Kurulu:

Bölüm 1:  Oluşumu,  yönetim kurulu, genel kurul tarafından 3 (Üç) yıllık süre için seçilen 7 (Yedi) asli üye ve 3 (Üç) yedek üyeden oluşur.  Yönetim kuruluna, disiplin ve denetleme kurullarına üyelik adaylığına başvuracak olanların, toplantı, tarih ve saatinden asgari 72 (Yetmiş İki) saat öncesinden, başkan ve/veya genel sekretere yazılı olarak başvurması koşuldur.
Bölüm 2:  Yönetim kurulu genel kurul toplantısını izleyen 15 (On Beş) gün içinde yapacağı ilk oturumda en yaşlı üye tarafından yönetilir.  Yönetim kurulu bu toplantıda üyeleri arasında 1 (Bir) başkan, 1 (Bir) başkan yardımcısı, 1 (Bir) genel sekreter ve 1 (Bir) sayman seçer.
Bölüm 3:  Toplantılar ve kararlar, yönetim kurulunun toplantıları olağan ve olağanüstü yapılabilir.  Olağan toplantılar ayda 1 (Bir) kez, olağanüstü toplantılar ise başkan veya en az 4 (Dört) yönetim kurulu üyesinin istemi üzerine yapılır.  Yönetim kurulu en az 4 (Dört) üye ile toplanır ve salt çoğunluk ile karar verir.  Kararlar karar defterine yazılır.  Toplantı tutanakları ve kararlar hazır bulunana üyeler tarafından imzalanır.
Bölüm 4:  Görev yetkiler, yönetim kurulu derneğin başlıca yürütme organıdır.  Aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

a.    Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.
b.    Genel kurul kararlarının uygulanması yönünde çalışma programı hazırlamak, gerekli işleri yapmak ve dernek yönetimi ile kararları almak.
c.    Genel kurul kararlarını yönetim kurulunun isim listesini genel kurul toplantısından itibaren en geç 10 (On) gün içerisinde kaymakamlığa yazılı olarak bildirmek.
d.    Bütçeyi görüşmek ve yıllık tahmini bütçeyi genel kurula sunmak.
e.    Dernek yönetim kurulu başkanın çalışma programını tespit etmek ve başkana gerekli gördüğü yetkileri vermek.
f.    Yıllık çalışma raporunu ve mali raporu hazırlayıp genel kurula sunmak.
g.    Üyelik başvurularını görüşmek ve bu konuda karar vermek.  Üyelikten çıkma ile ilgili istemleri görüşerek, gerekli gördüğü meseleleri disiplin kuruluna sevk etmek.
h.    Derneğin inkişafı için gerekli taşınır ve taşınmaz mal alımı, kiralanması ve satımı konusunda karar vermek.
i.    Personel ihtiyacı olması halinde kadro yapmak, personel görevlendirmek ve personel ücretlerini tayin etmek.
j.    Genel kurulun toplanmasını sağlamak ve genel kurul gündemini hazırlamak.
k.    İhtiyaca ve yapılacak faaliyetlere göre forumlar ihdas etmek.
l.    Üyelerin her yılın başında aylık aidat miktarını ve derneğe giriş ücretlerini belirlemek.
m.    Genel kurulun görevleri arasında olmayan kararlar almak ve bu kararları yürürlüğe koymak.  Bu tüzüğün diğer maddelerinde verilen yetkileri kullanmak.
n.    Bölge temsilcisi kişiler K.K.T.C. BJK Derneği'nin bölgelerde kayıtlı asil üyeleri arasından, dernek yönetim kurulu kararıyla belirlenerek atanır.  Her genel kurul sonrasında oluşan yönetim kurulu bölge temsilcilerinin atamasını yeniler ve/veya görev süresini uzatabilir.

Bölüm 5:  Başkan, yönetim kurulu tarafından yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir ve aynı zamanda derneğin başkanıdır.  Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.  Derneği yurt içinde ve yurt dışında temsil eder.  Dernek adına açıklamalarda bulunur.  Genel sekreter ile iş birliği içerisinde gerekli yazışmaları yapar.  Mali konularda ve bankadan para çekimlerinde saymanla ortak imza yetkisine sahiptir.

Bölüm 6:  Başkan Yardımcısı, başkanın yokluğunda onun görevlerini üstlenir ve yönetim kurulunun uygun göreceği diğer görevleri yapar.

Bölüm 7:  Genel Sekreter, yönetim kurulunun raportörlüğünü yapar.  Derneğin günlük işlerini yürütür ve bu işler için gerekli yazışmaları başkanla işbirliği içerisinde gerçekleştirir.  Yıllık çalışma raporunu genel kurula sunar ve yönetim kurulunun uygun göreceği yeni görevleri yapar.

Bölüm 8:  Sayman, derneğin parasal işlerini yürütür.  Parasal konularda ve bankadan para çekilmesinde başkanla beraber ortak imza yetkisine sahiptir.  Genel kurula yıllık mali raporu hazırlar ve sunar.  Yönetim kurulunun uygun görebileceği diğer görevleri yapar.  Derneğin tüm demirbaş eşyasından, mallarından ve diğer malzemelerinden sorumludur.

Bölüm 9:  Faal üyeler, derneğin amaçları yönünde çalışmalar yaparlar, yönetim kurulunun uygun göreceği diğer görevleri yerine getirirler.

C.    Denetleme Kurulu

Bölüm 1:  Oluşumu, denetleme kurulu, genel kurul tarafından ve dernek üyeleri arasından 3 (Üç) yıl için seçilen 3 (Üç) üyeden oluşur.  Genel kuruldan sonraki 15 (On Beş) gün içerisinde ilk toplantısını yapar ve kendi üyeleri arasından bir başkan seçer.

Bölüm 2:  Görev ve yetkileri,
a.    Derneğin defterlerini, hesaplarını, yapılan harcamaların kararlara ve olumlu evraka dayanıp dayanmadığını gerekli gördükçe tetkik eder,
b.    Yıllık idari ve mali denetleme sonuçlarını bildiren bir rapor hazırlamak ve genel kurula sunmak,
c.    En az 6 (Altı) ayda bir dernek kasasının, menkul ve gayrimenkullerinin sayımını yapmak, derneğin banka hesaplarının hareket ve bakiyelerini tetkik etmek,
d.    Derneğin ara muamelelerinde yolsuzluk veya su istimal tespit ettiği hallerde durumu yönetim kuruluna bildirmek ve gerekiyorsa sorumluların işten el çektirilmesini talep etmek.  Böyle bir talep halinde yönetim kurulu talebi reddeder veya talep tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün içinde toplanmaz ise, genel kurulu toplantıya çağırmak,

Bölüm 3:  Denetleme kurulu her 3 (Üç) ayda bir, derneğin defterlerini bu defterleri tasarruflarında bulunduranlardan alarak, defterlerin tam ve düzgün tutulup, tutulmadığını denetler.  Denetleme sonuçlarını yönetim kuruluna bir rapor halinde sunar.  Bu konuda üyenin raporun kendisine tebliğinden başlamak üzere 15 (On Beş) gün zarfında genel kurula başvurması gerekmektedir.  Denetleme kurulu derneğin hesaplarını aylık hesap kâğıtlarına yazar ve yönetim kurulu vasıtası ile genel kurula bilgi verilir.  Derneğin hesapları, yıllık olarak ilgili hesap defterine geçirilerek, yönetim kurulu vasıtası ile genel kurula sunulur.  Genel kurul hesapları onaylaması ile hesaplar kesinleşir.

D.    Disiplin Kurulu
Disiplin kurulu, genel kurulda seçilen 3 (Üç) üyeden oluşur.  Seçilen üyeler genel kurul toplantısını müteakip en geç 15 (On Beş) gün içerisinde toplanır ve bir başkan seçer.

a.    Disiplin kurulu en az 2 (İki) üye ile toplanır ve üyelikten çıkarma ile ilgili kararını en az 2 (İki) üyenin oyu ile alabilir.
b.    Disiplin kurulu, ilgili üyenin yazılı veya sözlü savunmasını 7 (Yedi) gün içerisinde vermelidir.  Üye savunmasının yanında gerekli gördüğü her türlü inceleme ve araştırmayı yaptıktan sonra gerekçeli olarak kararını verir.  Eğer üye her hangi bir savunmayı mazeret göstermeksizin vermezse disiplin kurulu gıyaben karar alır ve uygular.  İlgili kararını yazılı olarak yönetim kurulu ile ilgili üyeye bildirir.
c.    Disiplin kurulu, kınama, uyarma, bir yıla kadar geçici olarak üyelikten çıkarma ve kesin olarak üyelikten çıkarma kararları verebilir.  Üyelerin müracaatı halinde disiplin kurulu müracaatı değerlendirerek affedebilir.
d.    Disiplin kurulu kararları kesindir.  Ancak genel kurul, disiplin kurulunun verdiği cezaları şartlı veya şartsız affedebilir.
e.    Disiplin suçları ve cezalar,
i.    Derneğin amaç ve ilkelerine aykırı hareket edenlere uyarma, tekrarı halinde de geçici olarak üyelikten çıkarma,
ii.    Yasa ve tüzük hükümlerine aykırı hareket edenlere kınama, tekrarı halinde de geçici olarak üyelikten çıkarma,
iii.    Dernek organlarının görevlerini yapmasına, derneğin projelerini veya faaliyetlerini gerçekleştirmesine haklı bir neden olmaksızın engel olanlara geçici olarak üyelikten çıkarma, tekrarı halinde de üyelikten çıkarma,
iv.    Dernek içerisinde ve dışında, sözle ve yayın aracılığı ile veya eylemli olarak dayanışmayı bozucu hareketlerde bulunanlara, dernek üyelerinin şeref ve haysiyetlerine saldırıda bulunanlara geçici üyelikten çıkarma, tekrarı halinde de üyelikten çıkarma,
v.    Dolandırıcılık, rüşvet, yağma, hırsızlık, ırza tecavüz ve bu gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkemeler tarafından mahkûm edilenlere üyelikten çıkarma cezası verilir.  Disiplin kurulunun verdiği cezalar kesindir.  Ancak verildiği tarihten itibaren, 15 (On Beş) gün zarfında ilgili üyenin yapacağı müracaat üzerine genel kurul değerlendirilerek disiplin kurulunun verdiği cezayı değiştirebilir.

E.    Bölge Temsilciliği
K.K.T.C. BJK Derneği yönetim kurulunca atanan bölge temsilcisi, dernek yönetim kurulu toplantılarına gözlemci sıfatı ile katılır.  Atanan bölge temsilcisi bölge çalışmalarını, oluşturacağı 7 (Yedi) kişilik asil üyelerden bir çalışma grubu oluşturur.  Bölge temsilcisi ve çalışma grubunun görev, yetki ve çalışma esasları yönetim kurulunca hazırlanacak "bölge temsilciliği çalışma esasları yönetmeliğine" göre yürütülür.

MADDE 17:  OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
Dernek ve yönetim kurulunca aşağıdaki durumlarda toplantıya çağırılır;
a.    Yönetim kurulunun gereksinmesi veya yönetim kurulunun yarıdan fazlasının çekilmesi hallerinde,
b.    Asli üye tam sayısının en az 1/5'inin istemi hallerinde,
c.    Denetim kurulunun dernek hesap işleri ile ilgili olarak ve oy birliği ile alacağı karar halinde,
d.    Olağanüstü genel kurulun yapılacağı zaman, yer ve gündem en az 15 (On Beş) gün önce dernek merkezindeki ilan tahtasına asılmak ve günlük en az bir yerel gazetede yayınlanmak sureti ile yönetim kurulunca duyurulur,
e.    Olağanüstü genel kurul toplantıları, olağan genel kurul toplantısı gibi yapılır ve sadece toplantıya çağırılma gündemi görüşülerek karara bağlanır.

MADDE 18:  MALİ HÜKÜMLER (DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI)
a.    Üye kayıt ücretleri ve aidatlar,
b.    Bağış ve yardımlar,
c.    Yayın gelirleri,
d.    Düzenlenecek sosyal etkinliklerden elde edilecek gelirler.

MADDE 19:  TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ VE DERNEĞİN FESHİ
a.    Tüzük, yönetim kurulunun veya en az 5 (Beş) asli üyenin yazılı önerisi ve genel kurula en az üyelerinin salt çoğunluğunun bulunması gerekir.  Karar nisabı ise hazır bulunanların 2/3'ü ile tüzük değiştirilebilir.  Asli üyelerin tüzük değişikliği ile ilgili önerileri, genel kurul toplantı tarihinden en az 15 (On Beş) gün önce yönetim kuruluna bildirilmeli.  Tüzük değişikliği ile ilgili genel kurul toplantısının nisabı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.
b.    Derneğin feshi en az 10 (On) asli üyenin yazılı önerisi ve genel kurulun salt çoğunluğu ile toplanır.  Derneğin feshi ile ilgili genel kurul karar nisabı toplantıda bulunanların 3/4'ü ile dernek fes edilebilir.
c.    Derneğin feshedilmesi ve kapatılması halinde dernek aktiflerinin ne olacağı hususunda dernek genel kurulu karar verir.
d.    Genel kurul derneğin feshine karar vermesi halinde 3 (Üç) kişilik bir fesih komitesi oluşturulur.  Fesih komitesi öncelikle derneğin aktiflerini ve pasiflerini belirler.  Daha sonra derneğin aktiflerinden borçları (eğer varsa) öder.  Kalan aktiflerin (varsa), (para, taşınır veya taşınmaz mallar ve diğer değerler) kurulmuş veya kurulacak bir başka Beşiktaş taraftarları derneği veya bir vakıfa aktarır.

MADDE 20:  DERNEĞİN ARMASI
Tüzük EK:2'de belirtilen arma kullanılacaktır.


Ziyaretçi